یک خانواده اندونزیایی به تازگی یک خانه ویلایی از بطریهای یک بار مصرف ساختند که در آن بالغ بر600 هزار بطری بکار رفته است