گاف بزرگ اداره ارشاد بوشهر!
بیت شعر اینگونه صحیح است:

    سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز                مرده آنست که نامش به نکویی نبرند


سعدی و حافظ بیچاره همینطور توی گور میلرزن و حرص میخورن!

دیر به دستم رسید ولی بالاخره مهم رسیدن و نشان دادن کار سترگ اداره ارشاد بود!