میلیونها سال پیش ، موجودات دریایی ماقبل تاریخ در آبهای کره زمین زندگی وشنا میکردند.
در اینحا سعی شده موجوداتی را که" هیولاهای دریایی" نامیده میشوند, به تصویر بکشیم.
منبع نشنال جئوگرافیک