پرواز عقاب ها

درحال تماشای ماهیگیری عقاب ها در رودخانه ی بایوس بودم که جذب جدال این دو عقاب شدم.